Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu

Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dla uczniów

Na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
 1. Administratorem danych osobowych uczniów jest POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@medyk.slupsk.pl
 3. Podstawą przetwarzania jest:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z:
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji( Dz. U. z 2017r. poz. 1646 ze zm.)
  • Art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
  • Art. 44z, 44za Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,
  • Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa tj. przez 50 lat od dnia zakończenia nauki.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Uczeń posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraził zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisu prawa.
 7. Uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.
 10. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do szkoły (REKRUTACJA)

Na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018r. poz.1000) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W Słupsku ul. Bałtycka 29
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@medyk.slupsk.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ART. 136,149,150,160,164 UST. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz., 59), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 4. Dane osobowe uzyskane podczas postępowania rekrutacyjnego będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Natomiast dane osobowe kandydatów nieprzyjętych są przechowywane przez rok.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@medyk.slupsk.pl
 3. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Podstawa przetwarzania:
  • Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – umowa o pracę,
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze, w związku z:
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108) - w szczeg. art. 22 z ind. 1 w związku z art. 94 pkt 9a i 9b, art. 211 pkt.5 ,art. 229, art. 233 oraz art. 237
  • Ustawa z dn. 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2018r., poz. 967),
  • Art. 1,6 oraz 6 a Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1778)
  • Art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 2067).
  • § 5 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca z 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004r. poz. 180 nr. 1860)
 4. Dane osobowe pracownika udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa (Urząd Skarbowy ,Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowa Inspekcja Pracy, Sądy, Komornik, Medycyna pracy, Banki, Firmy szkoleniowe i inne podmioty na wniosek pracownika).
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat – art. 51 u ust.1 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. z 2018r. poz. 217) dla umów zawieranych do 31.12.2018r.; 10 lat- dla umów zawieranych po 01.01.2019r. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do czasy wycofania zgody, żądania usunięcia lub bycia zapomnianym, nie dłużej niż do czasu usunięcia akt osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraził/a Pani/Pan zgodę ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora lub drogą mailową. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa uniemożliwi realizację zadań pracodawcy.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwalana przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisu prawa.
Klauzula Zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
Część informacyjna
Na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@medyk.slupsk.pl
 3. Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji.
 4. Podstawą przetwarzania jest:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z: Art. 22 (1) §1 i 2 Ustawy Kodeks pracy ( dz. U. z 2018r. poz.967)
  • Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez 3 miesiące od ukończonej rekrutacji / w przypadku udzielonej zgody na przyszłą rekrutację przez okres 2 lat
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora lub drogą mailową, jeżeli aplikacja została przesłana za pomocą maila. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Dane osobowe kandydata nie są udostępniane żadnym odbiorcom. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych
 9. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
 10. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

Klauzula informacyjna dla umów cywilnoprawnych, umów z kontrahentami oraz wypłata wynagrodzeń

Na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@medyk.slupsk.pl
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.( niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań za żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO- obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z
  • Ustawa Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r. poz. 1025),
  • Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1778) –art. 1,6 oraz 6a
  • Ustawa z 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela ( Dz.U. z 2018r. poz. 967)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2018r. poz. 917)
  • art.9 ust. 2 lit.b) RODO- wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia i realizacji niniejszej umowy będą przetwarzane w okresie trwania umowy oraz przez czas niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszej umowy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Klauzula informacyjna dla monitoringu

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz zgodnie informuję, iż: na terenie Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Słupsku, ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk stosowany jest MONITORING WIZYJNY
 1. O stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych.
 2. Administratorem Pani/Pana danych (wizerunku) jest Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku, ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk.
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@medyk.slupsk.pl
 4. Monitorin stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły.
 5. Podstawą przetwarzania jest: 
 • Art.6 ust.1 lit. c RODO - obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z :
 • Art. 22(2) Ustawy z dnia 26 xczerwca 1974r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe

       6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 14 dni od dniawizyty ( po upływie tego czasu obraz zostaje nadpisany,

       7. Pani / Pana dane ( wizerunek) może być przkazywany podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem        monitoringu oraz organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

       8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.

       9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

      10. Osobie zarejestrowanej przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celu określonym powyżej z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją.

       11. Podanie danych  ( wizerunku) jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem

 

    

Klauzula informacyjna dla obecnych i byłych pracowników szkoły korzystających z funduszu socjalnego

Na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@medyk.slupsk.pl
 3. Celem przetwarzania jest korzystanie ze świadczeń socjalnych z funduszu socjalnego - na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c – obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w związku z:
  • Ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2018r. poz. 1316),
  • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług np.: Biura podróży - na potrzeby wyjazdów zorganizowanych z funduszu socjalnego.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

Klauzula informacyjna dla obecnych i byłych nauczycieli szkoły korzystających z funduszu zdrowotnego

Na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@medyk.slupsk.pl
 3. Celem przetwarzania jest korzystanie ze świadczeń z funduszu zdrowotnego na podstawie:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą w związku
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 Karta nauczyciela (Dz.U. z 2018r. poz. 967),
  • Regulamin Funduszu Zdrowotnego,
 4. Nie ma odbiorców danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub odwołania uprzednio udzielonej zgody
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

Klauzula informacyjna dla zamówień publicznych

Na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POMORSKA MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący sposób:
  • Listownie na adres: Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Słupsku ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk,
  • email: zsm_sl@wp.pl, telefonicznie: 59 842 23 47, 59 842 48 27
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@medyk.slupsk.pl; 59 842 23 47, 59 842 48 27.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego/zapytania ofertowego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz wytyczne wynikające z następujących przepisów prawa:
  • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO- obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z
  • Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
  • Wewnętrzne regulaminy
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.