Województwo Pomorskie
ul. Bałtycka 29, 76-200 Słupsk Zamówienia publiczne Projekty europejskie Biuletyn Informacji Publicznej
Jednostka Samorządu Województwa Pomorskiego Sekretariat: 59 842 23 47, zsm_sl@wp.pl Otwórz menu

Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny wobec ucznia

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  oraz zgodnie z  ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz zgodnie informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych uczniów jest WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@medyk.slupsk.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji do szkoły oraz realizacji zadań związanych z kształceniem w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Słupsku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z Ustawą Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r., Ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawą o systemie informacji oświatowej oraz zgody, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa tj. przez 50 lat od dnia zakończenia nauki.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Uczeń posiada prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraził zgodę, ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych, przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany oraz prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą  pisemną na adres korespondencyjny Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisu prawa.
 7. Uczeń ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w  sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.
 10. Podanie  danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły.

Obowiązek informacyjny wobec kandydata do pracy

Złożenie aplikacji drogą mailową traktowane jest jako wyraźne działanie potwierdzające, że kandydat do pracy przyzwala na przetwarzanie dotyczących jego danych osobowych, podanych przez niego dobrowolnie i nie wynikających z przepisu prawa.

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  oraz zgodnie z  ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz zgodnie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod@medyk.slupsk.pl
 3. Celem przetwarzania jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko. Podstawą przetwarzania są: Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks pracy, Ustawa z dn.26.01.1982r. Karta Nauczyciela,  Ustawa  z dn.21.11.2008r. o pracownikach samorządowych,  Ustawa z dn.13.10.1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa z dn.20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.28.05.1996r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez  3 miesiące  od ukończonej rekrutacji / w przypadku udzielonej zgody na przyszłą rekrutację przez okres 2 lat.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie się ze zgody  można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres  korespondencyjny Administratora lub drogą mailową, jeżeli aplikacja została przesłana za pomocą maila. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające  z przepisów prawa.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Dane osobowe kandydata nie są udostępniane żadnym odbiorcom. Nie przekazuje się ich do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych. 
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w  sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa pracy uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

Obowiązek  informacyjny wobec pracownika

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  oraz zgodnie z  ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz zgodnie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@medyk.slupsk.pl
 3. Celem przetwarzania jest realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Podstawa przetwarzania:
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks pracy,  Ustawa z dn.26.01.1982r. Karta Nauczyciela, Ustawa  z dn.21.11.2008r. o pracownikach samorządowych,  Ustawa z dn.13.10.1998r.  o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawa z dn.20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.28.05.1996r. w sprawie prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, Ustawa z dn.26.07.1991r. o podatku od osób  fizycznych,
  • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - monitoring wizyjny
 4. Dane osobowe pracownika udostępniane są podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe pracownika na podstawie przepisów prawa
  • Urząd Skarbowy
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Sądy, Komornik
  • Medycyna pracy
  • Banki
  • Firmy szkoleniowe w związku ze szkoleniem okresowych BHP
  • i inne podmioty na wniosek pracownika.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, będą przechowywane do czasy wycofania zgody, żądania usunięcia lub bycia zapomnianym, nie dłużej niż do czasu usunięcia akt osobowych.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania. W stosunku do przetwarzania danych osobowych, na które wyraził/a  Pani/Pan zgodę ma prawo wycofać się ze zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, żądać usunięcia danych oraz ma prawo do bycia zapomnianym. Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny Administratora lub drogą mailową. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa.           
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w  sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej niepodanie danych wynikających z przepisów prawa uniemożliwi realizację zadań pracodawcy.

Obowiązek informacyjny wobec osoby, z którą zawarto umowę zlecenia/o dzieło oraz z kontrahentami

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  oraz zgodnie z  ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz zgodnie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W SŁUPSKU  ul. BAŁTYCKA 29.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@medyk.slupsk.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji umowy.
 5. Pani/Pana dane osobowe wynikające z zawarcia i realizacji niniejszej umowy będą przetwarzane w okresie trwania umowy oraz przez czas niezbędny do ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu niniejszej umowy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego .
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w  sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Obowiązek informacyjne wobec czytelnika biblioteki

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  oraz zgodnie z  ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz zgodnie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod@medyk.slupsk.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w  sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
 8. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,  jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.

Obowiązek informacyjny wobec osób objętych  monitoringiem

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  oraz zgodnie z  ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz zgodnie informuję, iż:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@medyk.slupsk.pl
 3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie szkoły.
 4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora  Art.6 ust 1, lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 7 dni.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Obowiązek  informacyjny wobec osób  korzystających  z funduszu  socjalnego

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  oraz zgodnie z  ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz zgodnie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest   WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W SŁUPSKU  ul. BAŁTYCKA 29.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@medyk.slupsk.pl
 3. Celem przetwarzania jest  korzystanie ze świadczeń socjalnych   z funduszu socjalnego - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy oraz Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz zgody, której dane dotyczą.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
  • Biura podróży  - na potrzeby  wyjazdów zorganizowanych  z funduszu  socjalnego
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny  z przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.   
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w  sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
 9. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.
 10. Podanie  danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Obowiązek informacyjny wobec osoby, która życzy sobie kontaktu z administratorem poprzez  formularz kontaktowy na stronie www

Na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  oraz zgodnie z  ustawą z dnia 24 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz zgodnie informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ SZKÓŁ POLICEALNYCH W SŁUPSKU ul. BAŁTYCKA 29.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@medyk.slupsk.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora.
 4. Podstawą przetwarzania jest zgoda którą  osoba wyraziła jako dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.
 5. Nie ma odbiorców danych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będę przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, wycofania się ze zgody w każdej chwili. Ma prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych lub bycia zapomnianym.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane w  sposób zautomatyzowany, w tym nie podlegają profilowaniu.
 10. Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych w celu innym niż ten, w którym dane są zbierane.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.